ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

 

ಸಂಖ್ಯೆ

 ಹೆಸರು

 

1

ಕುಮಾರಿ  ರೇಣುಕಾ .ಎಸ . ಕಾಂಬ್ಳೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ

2

ಶ್ರೀ.ನಾಮದೇವ . ಕೆ . ಮಾಳಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ

3

ಕುಮಾರಿ .ಸುಜಾತಾ ಎಸ.ಕುರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

4

ಕುಮಾರಿ .ಪ್ರಭಾವತಿ. ಬಿ. ಹಿರೇಮನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

5

ಕುಮಾರಿ.  ರಿಜ್ವಾನಾ. ಎಂ.ಹಮಸಗರ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
 

ಶ್ರೀ .ಪ್ರಕಾಶ.  ಡಿ. ಕೊಡ್ಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

7

ಕುಮಾರಿ. ರಾಜಶ್ರೀ . ಸಿ.  ಅಗ್ಸರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

8

ಶ್ರೀ .ಕಿರಣ. ನಾಯಕ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

9

ಶ್ರೀ .ಅಶೋಕುಮಾರ.  ಎಚ.  ಗಾಲಾಭಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

10

ಕುಮಾರಿ .ಸವಿತಾ. ಬಿ. ಕದಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

11

ಶ್ರೀ .ರಮೇಶ.  ಎಂ .ಜಯಣ್ಣವ್ವರ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

12

ಕುಮಾರಿ.  ರೇಣುಕಾ. ದುರ್ಗಪ್ಪ. ನಾಯ್ಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

13

ಶ್ರೀ .ಶಶಿಪಾಲ  .ಎಂ. ಶಿಂಗೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

14

ಶ್ರೀ .ನಿಂಗಪ್ಪ. ಸನಕ®

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

15

ಕುಮಾರಿ. ಮಮತಾ. ಆರ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

16

ಕುಮಾರಿ. ಗೀತಾ. ವಿ. ತಲವಾರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

17

ಕುಮಾರಿ .ಶೈಲಾ.  ಬಿ . ಬುಡವಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

18

ಕುಮಾರಿ .ಸವಿತಾ. ಆರ .  ಕರಮಲ್ಲವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

19

ಕುಮಾರಿ .ಮಂಜುಲಾ .ಎಂ. ನಾಗ್ರೇಶಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

20

ಕುಮಾರಿ .ಭವಾನಿ .ಎಸ. ಹರಿಕಾಂತ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

21

ಶ್ರೀ .ಶಿವಾನಂದ.  ಬಿ. ಗೆಜ್ಜಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

22

ಕುಮಾರಿ.ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ. ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

23

ಕುಮಾರಿ .ಪ್ರತಿಭಾ. ಎ. ಕಾಮಟೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

24

ಕುಮಾರಿ .ರಾಜಶ್ರೀ ಸಿ.  ಕಲಗುಟ್ಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

25

ಕುಮಾರಿ .ಸೀಮಾ. ಪಿ. ಜಾಧವ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

26

ಶ್ರೀ .ಮಜಿತ . ಎಚ  . ಹವಾಲ್ದಾರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

27

ಕುಮಾರಿ .ರೇಷ್ಮಾ. ಆರ್.ತಮ್ಸೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

28

ಕುಮಾರಿ .ಅನ್ನಪೂರ್ಣ.ಎಂ. ಬೋರಾಗವೇ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

29

ಶ್ರೀ .ರಾಮಚಂದ್ರ .ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

30

ಕುಮಾರಿ .ಮಲ್ಲವ್ವಾ. ಕಡೇಶನವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

31

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್. ಜಿ. ಕೆಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

32

ಕುಮಾರಿ .ಯಶೋಬಾಯ  .ಇ  .ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

33

ಶ್ರೀ .ವಿಠಲ್. ಪಿ. ಬಡಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

34

ಕುಮಾರಿ ಕವಿತಾ. ಡಿ. ರಾಣೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

35

ಕುಮಾರಿ .ಚಂದ್ರಕಲಾ. ಬಿ.ಬಿರದಾರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

36

ಕುಮಾರಿ .ಶಿಲ್ಪಾ .ಜಿ. ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

37.

ಶ್ರೀ .ನಮಸಯ್ಯ. ಕೆ.ಹಿರೇಮಠ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

38.

ಕುಮಾರಿ .ಭಾರತಿ ವಿ.ವಲ್ಲೆಪುರ್ಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

39

ಕುಮಾರಿ .ಟ್ರುಪ್ಟಿ ಡಿ .ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

40

ಶ್ರೀ .ವಿನೋದ . ಕಾಂಬ್ಳೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

41

ಶ್ರೀಮತಿ .ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿ. ಬಿಸ್ತಾನಾವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

42

ಶ್ರೀ .ದಯಾನಂದ. ಎಸ್. ಪೆಟ್ಲೂರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

43

ಶ್ರೀ .ಬಸವರಜ  .ಎಸ. ಹುಕ್ಕೇರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

44

ಕುಮಾರಿ .ಪ್ರಭವತಿ. ಎಸ.ಅಂಗಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

45

ಶ್ರೀಮತಿ .ಸಂಗೀತಾ .ಎಸ್.ಬಜಂತ್ರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

46

ಶ್ರೀಮತಿ .ಸೋಮವವ. ನಾಗ್ನೂರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

47.

ಶ್ರೀ .ಸಂಗಪ್ಪ .ನಾರಾಯಣಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

48

ಶ್ರೀಮತಿ .ಶಾಂತಾಲಾ. ಎಚ.ಎಸ.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

49

ಕುಮಾರಿ .ಸೀಮಾ. ಶಿವಾಜಿ. ಜಾಧವ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

50.

ಶ್ರೀಮತಿ .ಶಾರದಾ.  ಕಾಮತ ಗೌಡರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

51

ಶ್ರೀ .ರಾಜೇಶ.  ಬಜಂತ್ರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

52

ಶ್ರೀಮತಿ .ರೇಖಾ .ಬಜಂತ್ರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

53.

ಶ್ರೀಮತಿ .ರೇಣುಕಾ. ಎನ . ಎ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

54

ಶ್ರೀಮತಿ .ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ.  ಬಜಂತ್ರಿ. ಎಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

55

ಶ್ರೀಮತಿ .ಪ್ರಮೀಲಾ. ಕೆ .ಆರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

56

ಶ್ರೀಮತಿ .ಸ್ನೆಹಲ.  ಎಸ.   ಮೊಹಿಥೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

57

ಶ್ರೀಮತಿ .ಲೀನಾ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

58

ಶ್ರೀಮತಿ .ಪುಷ್ಪಾ. ಬಾಲಿಕೈ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

59

ಶ್ರೀಮತಿ .ಗೌರಿ  .ಅಮರ.  ಬಂಡಿವಾಡೇಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

60

ಶ್ರೀಮತಿ .ಉಜ್ವಾಲಾ.  ಗಣಪತ  . ಜಟ್ಟೇವಾಡ್ಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

61

ಶ್ರೀಮತಿ .ನೇತ್ರಾವತಿ .ವಸಂತಯ್ಯ. ಹಿರೆಮಠ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

62

ಶ್ರೀ. ಶಿವಯೋಗಿ .ಬೊಡ್ಕಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

63

ಶ್ರೀ. ಫಕೀರಪ್ಪ. ದಯಣ್ಣವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

64

ಶ್ರೀ. ಮಹಂತೇಶ  .ಸರಬಾನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

65

ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ  .ಗಡಾಡ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

66

ಶ್ರೀಮತಿ.ದೀಪಾ. ಗೋಲ .ಎಸ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

67

ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ.  ಲಮಾನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

68

ಶ್ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪ. ಮದರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

69

ಶ್ರೀ. ಡಿನ್ಯಾನಗೌಡ. ಕರಿಗೌಡ್ರಾ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

70

ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ . ಡಿ . ದರ್ಶಂಕೋಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

71

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬಿಕಾ .ಎಸ . ಕಬ್ಬೂರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

72

ಶ್ರೀ. ತನ್ವೀರ  . ಗುಂಡಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

73

ಶ್ರೀ. ಬಸವಾರಾಜ.  ಕರಿಗರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

74

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾ. ಕಾಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

75

ಶ್ರೀ ಹನಮಂತ . ತೆಗ್ಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

76

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೀಮಾ. ನಾಸಿರ.  ನಡಾಫ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

77

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪರಿಡಾಬೆಗಮ .ಪಾಪಣ್ಣವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

78

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ . ರೇವನಸಿದ್ದ.ಪ್ಪ ಕೋರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

79

ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಯ್ಯ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

80

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಗಂಧ.   ಕೊಯಿರೆಪ್ಪಾಗೋಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

81

ಶ್ರೀ.ರಾಘವೇಂದ್ರ.  ಹಲ್ಲಾಡ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

82

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಜಾತ. ರೇವಣ್ಣ .ದೇಸಾಯಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

83

ಶ್ರೀ. ತನ್ವೀರಹ್ಮೆದ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

84

ಶ್ರೀ. ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ.  ಜಾಧವ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

85

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪರ್ವತಮ್ಮ .ವೈ. ಆರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

86

 ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ  .ಕಲ್ಪನವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

87

ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ  .ಪಾಟೀಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

88

ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ  .ಹುಂಡೇಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

89.

ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ . ಪತ್ರೂತ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

90

ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ  .ಎಂ. ಸೋಲಾಪುರೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

91

ಶ್ರೀಮತಿ. ದೀಪಕ . ಕೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

92

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜೀವಿತಾ. ಬಿ.ಎಂ.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

93

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಾನಿಫರ.   ಬ್ಯಾರೆಟ್ಟೊ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

94

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೀಲಾ. ಪೂಜಾರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

95

ಶ್ರೀಮತಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

96

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪೂಜಾರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

97

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧುಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

98

ಶ್ರೀಮತಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ.  ಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

99

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವ್ವ. ಗೋಪಾಲಪ್ಪ. ಮಳಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

100

ಶ್ರೀಮತಿ. ಲತಾ. ಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

101

ಶ್ರೀಮತಿ .ಸುನಂದ. ಲೋನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

102

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

103

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ. ಡಿಕೊಸ್ಟಾ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

104

ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿಶಾ .ಹೆಗಡೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

105

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ . ಐಹೋಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

106

ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ. ಪಾಟೀಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

107

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ.  ವಾಂಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

108

ಶ್ರೀ. ಹನಮಂತ್ರಾಯ. ಕನಕರಡ್ಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

109.

ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ.  ಕಲೇಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

110

ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ. ಖಾಡೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

111

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಮುದಾ .ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

112

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್. ಕುಮಾರ .ಆರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

113

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಿಗಮ್ಮ .ಎಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

114

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿಬಿ. ಹಜಾರಾ. ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

115

ಶ್ರೀ.  ಪ್ರಶಾಂತ.  ಪೂಜಾರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

116

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ .ತರಾಬರ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

117

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ. ಸುಲೇಭಾವಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

118

ಶ್ರೀ ಬಾಲೇಶಿ .ಕೋಲಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

119

ಶ್ರೀಮತಿ. ಥೈಜಂಬನು. ಬ್ಯಡ್ಜರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

120

ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಾಭು .ಲಕ್ಸೆಟ್ಟಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

121.

ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ. ಕಾಂತಪ್ಪ .

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

122

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವರೂಪಾ .ಆರ. 

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

123

ಶ್ರೀ.ಟೌಫೀಕ . ಅಹ್ಮದ . ಉಕ್ಕಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

124

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ  .ಮದರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

125

ಶ್ರೀ  ²æñÉÊ® .ಬುಡಿಹಾಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

126

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ .ಹಟ್ಟಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

127

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಶ್ರಿ. ದೇವಾಡಿಗ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

128

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅರತಿ. ಎಂ .ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

129

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀದೇವಿ .ಸದಾಶಿವ . ಬಾಲಯಾಗೋಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

130

ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ಪ .ಮೆಟ್ರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

131

ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರ  .ಬೆಲಗಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

132

ಶ್ರೀ. ಡೈಗೋಂಡ . ನಿಡೋನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

133

ಶ್ರೀ. ಸಂಗಣ್ಣ. ತಕ್ಕಲಕಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

134

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ .ಶೇಖರಪ್ಪ .ನಾಗಥಾನ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

135.

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕುಮಾರ . ನಿಡಗುಂಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

136

ಶ್ರೀ. ಅಮೀನ್ಸಾಬ . ಕೆ  .ಗಲಗಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

137

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ  .ಮಂತೂರು

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

138

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮನೀಶಾ. ಕಾಮತ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

139

ಶ್ರೀಮತಿ. ದೇವಿಕಾ.  ಯುಕೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

140

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ  . ಹಡಪದ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

141

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ.  ಸಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

142

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

143

ಶ್ರೀ. ಅಮರನಾಥ . ಬಾಗೈ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

144

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ .ಶಿಂzsÉ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

145

ಶ್ರೀಮತಿ. ರುಕ್ಮಾವ್ವಾ. ಮಾಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

146

ಶ್ರೀ .ಅಕ್ಬರ  .ಹುಸೈನ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

147

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪೂಜಾ.  ಮೆಲಿನ್ಮಣಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

148

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪವಿತ್ರಾ ಕೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

149

ಶ್ರೀ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಪಟ್ಟೇನ್ನವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

150

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿಡವೀರಪ್ಪ. ತುಪ್ಪದ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

151

ಶ್ರೀ .ಧೋಂಡು. ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

152

ಶ್ರೀ. ಬಶಾಸಾಬ. ಕಲಾಸಕೋಪ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

153

ಶ್ರೀ. ಮಾಧುರನಾಥ .ಪಾಟೀಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

154

ಶ್ರೀಮತಿ. ಆಶಾ .ಪಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

155

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶೀಲ .ಎಂ.ಎಚ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

156

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ. ಎಂ.ಜಿ.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

157

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೃಪಾಶೀಲ. ಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

158

ಶ್ರೀ. ಸುಧೀರ. ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

159

ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ. ಎನ.ಬಿ.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

160

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಬಾನಾ. ಖನು

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

161

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾ . ಅರಲಿಮಟ್ಟಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

162.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಲಾ  .ಕೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

163

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಧುಹಾಸ .ಕೆ .ಸಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

164.

ಶ್ರೀ. ಅಮನುಲ್ಲಾ. ಮುಲ್ಲಾ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

165

ಶ್ರೀ. ಸಂತ್ರಾಮ  .ಕೊಕೆನೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

166

ಶ್ರೀ . ರವಿ . ಸದಾಶಿವನವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

167

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಾ . ಡಿ. ಪಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

168

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರುತಿ . ಸಿ . ಎಸ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

169

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೀತಲ್. ರಜಪುತ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

170

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸವಿತಾ.  ಪತ್ತಾರ್

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

171

ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ .ತಿಮ್ಮನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

172

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ . ನಿಂಗಪ್ಪ. ದಲವಾಯಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

173

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಖಾ. ಎಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

174

ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ .ಎಚ .ಜಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

175

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾರದಮ್ಮ ಟಿ.ಎಸ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

176

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ . ಕಡಾನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

177

ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ. ಬಿಲೂರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

178

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ . ಆರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

179

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ . ಸಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

180

ಶ್ರೀ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

181

ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷಾ . ವಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

182

ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗುರು .ಮಸ್ತಾನ. ಮೀರವಲ್ಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

183

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದಫ್ರಾಜ .  ಮುದ್ದಾಪುರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

184

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾರತಿ. ಬೈ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

185

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ. ಹುಚ್ಚಾದ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

186

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

187

ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಶ್ರೀ   ಬಸವನ್ನಿ  . ಕಸಲ್ಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

188

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾವ್ಯಾಶ್ರಿ .  ಎ .ಎನ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

189

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವೀತಾ .ಎಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

190

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ. ಬಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

191

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾಂಚನಾ .ನಿಡಶೋಶಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

192

ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ .ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

193

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪವಿತ್ರಾ. ಎನ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

194

ಶ್ರೀ. ಅನ್ನಪ್ಪ. ಪುಜಾರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

195

ಶ್ರೀ.   ಗಣೇಶ.  ಬಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

196

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೀತಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

197

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವಪ್ನಾ. ಪಾಟೀಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

198

ಶ್ರೀ .ದಿಲೀಪ. ಚೌಧರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

199

ಶ್ರೀಮತಿ. ರತ್ನವ್ವಾ. ಕಾಂಬಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

200

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ . ಭಾರಾನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

201

ಶ್ರೀ. ಅರುಣ. ಕುಮಾರ . ಕೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

202

ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಂದ್ರ . ¥Ë

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

203

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ .ಮತಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

204

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ಟೆಫ್ಫಿ. ಪತ್ತಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

205

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಭಮಿಲನಾ  . ಸಿ.  ಜಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

206

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ .ಬಾಗಲಕೋಟ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

207

ಶ್ರೀಮತಿ. ಲೀಲಾವತಿ. ಎಸ . ವಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

208

ಶ್ರೀ. ಸಚಿನ.  ರಾಮು .ಖೋತ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

209

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಲ್ಮಾ  . ಐ . ಕಿಲ್ಲೆದಾರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

210.

ಶ್ರೀ .ವಿನಯ.  ಪಿ. ಎಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

211

ಶ್ರೀ. ಕರಿಬಸಯ. ನಾಯಕ  .ಎಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

212

ಶ್ರೀ. ದೇವಕುಮಾರ.  ಚಿಂದವಾಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

213

ಶ್ರೀ. ರವಿ . ಅಜುರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

214

ಶ್ರೀ .ಅರ್ಜುನ .ನಾಯಕ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

215

ಶ್ರೀ. ಶರೀಫಸಾಬ  .ಕುಸುಗಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

216

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೈರಾ  ನಡಾಫ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

217

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಮ್ಮ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

218

ಶ್ರೀ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಎಂ. ಎಲ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

219

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಗಳಾ. ಸುತಗಟ್ಟಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

220

ಶ್ರೀ . ಮಹಂತೇಶ.  ವೈ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

221

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹೇಶ್ವರಿ.ನಲ್ವಾಡೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

222

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಮುಕ್ತ . ಜಿ.ಎಚ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

223

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವ್ಯಾ.  ಎಂ.  ಪಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

224

ಶ್ರೀ .  ಮಹೇಶ.  ಮಾಲಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

225

ಶ್ರೀ. ಚವಾಣ . ಸಕಾರಂ. ಗನು

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

226

ಶ್ರೀ. ಇರಾನಾ.  ಶ್ರೀಶೈಲ. ಕೊರ್ತಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

227

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ  .ಗುಡ್ಡೋದಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

228

ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ.  ಕಲ್ಲಿಮಣಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

229

ಶ್ರೀ .ರಮೇಶ.  ಸಕ್ರಟ್ಟಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

230

ಶ್ರೀ. ಕಾದಿರ್ಸಾಬ. ಮುಧೋಳ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

231

ಶ್ರೀ.ಸಂಜೀವ  .ಆರ.  ಮಜ್ಜಗಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

232

ಶ್ರೀ. ಸುಧೀರ. ಇಂಗಲೆ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

233

ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ . ಡಿ. ಚಿಗರಿಟೋಟ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

234

ಶ್ರೀ. ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ. ಹಳೇಮನಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

235

ಶ್ರೀ. ವಿದ್ಯಾನಂದ .ಎಸ .ಗಂಗಾವತಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

236

ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪ .ಗೌಡರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

237

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ. ಕೋರಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

238

ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ. ಅಂಗಡಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

239

ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ  .ªÉÆûvÉ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

240

ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ .ಕಂಬಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

241

ಶ್ರೀ.ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣನ . ಶರ್ಮಾ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

242.

ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ಅರಭಾವಿ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

243.

ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ  .ಎಸ . ಮಗದು

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

244

ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ .ಬರಾಕರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

245

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾ. ಬಡಿಗೇರ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

246

ಶ್ರೀಮತಿ. ಆಯೆಷಾ. ಬೇಗಂ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

247

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ.  ಸುಕಂದ

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

 

 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಸಂಖ್ಯೆ

 ಹೆಸರು

 

1

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೆಹಬುಬ್ಬಿ.  . ಮುಜಾವರ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

2

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ.  ಎನ . 

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

3

ಶ್ರೀ.  ರುದ್ರಗೌಡ. ಎನ. ಪಾಟೀಲ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

4

ಮಿಸ . ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಎಸ . ದೇಶಪಾಂಡೆ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

5

ಮಿಸ . ಗೀತಾ ಕೆ. ಬಾಲಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

6

ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರ. ವಿ. ಸಿಡ್ನಾಲ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

7

ಶ್ರೀ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ. ಚಿಂಚರ್ಕಿಮಠ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

8

ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೇಮಲತಾ. ಎಂ. ಆರ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

9

ಶ್ರೀ.ರೇವನಶಿದಯ್ಯ .ಎಸ.  ಹಿರೇಮಠ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

10

ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಾಂತ .ಎಸ.ಸಿದ್ದಾಪುರ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

11

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಶೀಲಾ .ಎಂ. ಕುರ್ಬೆಟ್ಟಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

12

ಮಿಸ. ರೇಷ್ಮಾ. ಪಿ. ವಿಜಯನಗರೆ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

13

ಶ್ರೀಮತಿ. gÀhiÁಕಿರಬಾನು .ಎಸ. ಖತೀಬ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

14

ಶ್ರೀಮತಿ .ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆರ. 

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

15

ಶ್ರೀ . ರೇವಪ್ಪ.  ಸೊನ್ನಲಗಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

16

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ . ಜೆ. ಕಬ್ಬೂರ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

17

ಶ್ರೀ .ಬಸಪ್ಪ. ಜಲ್ಲಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

18

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ. ಸಾವಂತ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

19

ಶ್ರೀಮತಿ .ಸವಿತಾ. ಡಿ. ಕೊಂಬಡೆ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

20

ಮಿಸ .  ಪಾರ್ವತಿ . ನೇಸರಗಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

21

ಶ್ರೀ. ಇರ್ಷಾದ . ಎ. ಮೀರ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

22

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ. ಎಂ.ಹದಪಡ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

23

ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ.  ಹೊನ್ನಾಲ್ಲಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

24

ಶ್ರೀ. ¨ÁºÀĢݣ.À ªÀÄĤê

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

25

ಶ್ರೀಮತಿ.  ಶ್ರೀದೇವಿ. ಎ.ಶಾಸ್ತ್ರಿಮಠ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

26

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹಾದೇವಿ. ಜಿ. ಮೆಟ್ರಿ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

27

ಶ್ರೀ. ಸಾಗರ . ಲ್ಯಾಂಡೆ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

28

ಶ್ರೀಮತಿ .ರೇಷ್ಮಾ. ಪಿ.  ಯಲ್ಗುಕರ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

29

ಶ್ರೀ . ಶಿವಕುಮಾರ.  ಮಠ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

30

ಶ್ರೀ .ಪಂಚಕ್ಷರಯ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

31

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ. ರಜಪೂತ

 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು   

1

ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವ.  ಕೆ.  ಮೆಟ್ರಿ

 

2

ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ. ಬಿ.ಜೋರೇಕರ

 

3

ಶ್ರೀ ಸಚಿನ  .ವಿ.  ಸಾಕೆ

 

4

ಶ್ರೀ. ಮೆಹಬೂಬ್  ಅಪರಾದ

 

5

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ .ಕಲಸನ್ನವರ

 

6

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ  . ಪಿ . ನಾಯಕ

 

7

ಶ್ರೀ. ತೇಜಶ್ರೀ. ವೈ. ರಜೈ

 

8

ಶ್ರೀಮತಿ.  ಆಶಾ ತೈ  .ಎಸ. ಸಿಡ್ನಾಲ

 

9

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿದ್ದವ್ವ ಎಂ. ಬಾನೆ

 

10

ಶ್ರೀ. ರಾಯಪ್ಪ. ಎಂ.ಹಿರೇಕೋಡಿ

 

11

ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ. ಡಿ. ಮಾನೆ

 

12

ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪ .ವೈ. ಬಾಗೊಜಿ

 

13

ಶ್ರೀ. ಭರಮಪ್ಪ. ಎಸ .ಹಿರೇಕೋಡಿ

 

14

ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಸ.ಪುಣೇಕರ

 

15

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ . ಒ. ಸಾಕೆ

 

16

ಮಿಸ. ಗುರುದೇವಿ. ಸಿ.ನಾಗ್ನೂರ

 

17

ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ  .ಎನ. ಶಿರಗಪ್ಪಗೋಲ

 

18

ಶ್ರೀ. ಕರೆಪ್ಪ. ವೈ.ಹಲಗುಣಿ

 

19

ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ .ಹೆದುರಿ

 

20

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ . ವೈ . ದರ್ಶನಿ

 

 

   

 

ಮುಖ್ಯ  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ

1

ಡಾ. ಕಿರಣಕುಮಾರ  .ಗುಡೆ

 

2

ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ  .ಬಿ  .ಪಾಟೀಲ

 

3

ಡಾ. ಬಸವರಾಜ  .ಸಜ್ಜನ

 

4

ಡಾ.ಫರತ . ಖಾನ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-04-2021 02:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080